Stem lijst 3! Want samen zijn we sterk

 
Bij de sociale verkiezingen kies je de personen die je zullen vertegenwoordigen in de overlegorganen, tegenover de werkgever. Het moment bij uitstek om je stem te laten horen. Het is belangrijk om vertegenwoordigd te worden door een sterke vakbond die samen met jou een werkwereld zal uittekenen met meer rechtvaardigheid en solidariteit in je bedrijf, je sector en op interprofessioneel vlak.

De afgevaardigden van de BBTK-ABVV staan aan jouw zijde om je te steunen, te adviseren, je rechten te verdedigen, te strijden voor het behoud van de verworvenheden, maar ook voor een socialere en sterkere toekomst. In deze brochure kijken we naar enkele sleutelthema’s die belangrijk voor ons zijn en die we dagelijks op alle niveaus verdedigen. Elk bedrijf is natuurlijk uniek. Als je vragen hebt over de situatie in jouw bedrijf, neem dan contact op met je BBTKafgevaardigde(n). Zij staan altijd voor je klaar! 

Samen sterk!

De BBTK is een organisatie die op elk moment van het leven aan je zijde staat en strijdt voor een meer rechtvaardige en solidaire wereld. Onze prioriteiten zijn het waarborgen van een stabiele toekomst voor de jongeren en ouderen, de tewerkstelling – een kwaliteitsvolle job voor iedereen – behouden, de sociale veroveringen beschermen en zorgen voor goede arbeids- en loonvoorwaarden. De BBTK vormt ook een team dat naar je luistert en je bijstaat. Zowel in goede tijden als bij crisismomenten. De BBTK verdedigt maatschappelijke keuzes om het dagelijks leven van werknemers, werklozen, zieken, gepensioneerden en zelfs de jongste generatie te verbeteren. Dat doen we onder andere via besluitvorming in de bedrijven. De BBTK staat ook voor maatschappelijke keuzes voor de planeet, we zeggen vaak dat er geen jobs zijn op een dode planeet... Dit is niet zomaar een slogan! 

Ondanks wat sommige politici of werkgevers zeggen, die de grenzen altijd verder willen verleggen, zijn onze arbeidsmarkt en onze jobs vandaag al heel flexibel. Flexibiliteit gaat niet alleen over arbeidstijd maar ook over taken, contracten, arbeidsplaatsen, ... Flexibele arbeid moet de uitzondering blijven. Deze moet collectief omkaderd en zoveel mogelijk ingeperkt worden. Dit is materie voor het sociaal overleg in jouw bedrijf.

De grens tussen privé- en beroepsleven vervaagt steeds meer. Dit is voor veel werknemers een bron van stress. Nieuwe technologieën, artificiële intelligentie (AI) en de intensivering van telewerk in de afgelopen jaren hebben dit proces verder versneld. De BBTK ijvert voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven voor iedereen, ook voor kaderleden of deeltijdse werknemers. Het recht op deconnectie moet worden gerespecteerd. We werken tenslotte om te leven en niet omgekeerd. Kwaliteitsvol werk maar ook een goede levenskwaliteit gedurende de hele loopbaan zijn essentieel. Dit verloopt onder meer via de omkadering van de arbeidstijd, strikte controle hierop, recht op deconnectie, stabiele uurroosters en het recht op opleiding zodat werknemers “op hun gemak” kunnen blijven in hun job.

Meer koopkracht is één van onze prioriteiten. Als we het over koopkracht hebben, hebben we het in de eerste plaats over de brutolonen, die van cruciaal belang zijn voor de financiering van de sociale zekerheid en de overheid! Deze lonen moeten evolueren via de baremaschalen, de vrije IPA (Interprofessioneel akkoord)- en sectoronderhandelingen, maar ook je levensstandaard moet op peil worden gehouden door de automatische indexering. Dit is een noodzakelijke inhaalbeweging als gevolg van de evolutie van de levensduurte. Tot slot is het maar normaal dat werknemers hun rechtmatige deel krijgen van de omzet die de bedrijven realiseren door een verhoging van het minimumloon.

Wanneer we praten over welzijn dan hebben we het over gezondheid, veiligheid, preventie maar ook opleiding, de bedrijfscultuur
en individuele klachten. De bescherming van je gezondheid, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (denk maar aan stress of zelfs pesten), ergonomie… Al deze thema’s verdienen de nodige aandacht op bedrijfsniveau. Realistische doelstellingen en een menselijke werklast spelen daarin een sleutelrol. Zorgen dat iedereen zich goed voelt in zijn job, daar zorgen de BBTK-afgevaardigden voor. We hebben dit gezien tijdens de coronacrisis, toen veel werknemers zich in de frontlinie bevonden en soms hun gezondheid in gevaar brachten, soms zonder dat ze over de juiste beschermingsmiddelen beschikten. Veiligheid op het werk en de bescherming van de gezondheid van werknemers moeten een prioriteit zijn. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) staat hiervoor garant. Ze vormen een essentiële dam om het welzijn van de werknemers te waarborgen. 

Technologie moet ten dienste van de mens staan, niet omgekeerd. Het sleutelwoord voor de arbeidsmarkt van morgen is daarom omkadering. Wanneer digitalisering collectief en syndicaal omkaderd is, kan dit synoniem zijn voor een betere combinatie van werk en privéleven. En wanneer digitalisering leidt tot meer productiviteit dan moet deze winst ook terug naar de werknemers stromen. Ook dat is solidariteit!

Kwaliteitsvolle jobs met een duidelijk takenpakket, voltijdse contracten, een goede combinatie van privé- en beroepsleven en een goed brutoloon dat een barema volgt. Daar gaat de BBTK voor. Een goed brutoloon draagt op zijn beurt dan weer bij aan onze sociale zekerheid. Onze sociale zekerheid is een van de pijlers van onze samenleving. Het is een solidair systeem over de generaties heen dat de rijkdom herverdeelt en de koopkracht versterkt. Het is een solidaire verzekering tegen de risico’s van het leven. De sociale zekerheid beschermt ons én wij beschermen haar. Ook de pensioenen maken deel uit van onze sociale zekerheid. De eerste voorwaarde voor een degelijk wettelijk pensioen is een correcte loopbaan, via een kwaliteitsvolle job. Het werk dat de BBTK-afgevaardigden nu leveren, zal dus je hele leven lang belangrijk zijn.

Met het klimaat kan je niet onderhandelen. De keuzes die nu gemaakt moeten worden door de samenleving en dus ook in de bedrijven zijn van cruciaal belang. Om onze toekomst en die van onze kinderen veilig te stellen is de omslag naar een economie die het klimaat veilig stelt noodzakelijk. Dit zal onvermijdelijk een impact hebben op de jobs maar ook op de loon- en arbeidsvoorwaarden. Onze afgevaardigden zijn een onmisbare schakel in een ecologische overgang binnen jouw bedrijf. De enige oplossing is onderhandelen over een win-winsituatie voor werknemers, bedrijven en het klimaat. De wereld van morgen heeft nood aan economische activiteit maar op een dode planeet zijn er geen jobs.

Over gendergelijkheid moet ook onderhandeld worden in de bedrijven: lonen, bijkomende uren voor deeltijdse werknemers, een aangepaste terugkeer naar het werk na tijdskrediet, een voltijds contract voor wie daarom vraagt, de afschaffing van het glazen plafond, de balans tussen werk en privéleven, enz. Al deze zaken moeten onderhandeld worden om van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen niet enkel een principe op papier te maken!

Binnen je bedrijf kan je rekenen op je vakbondsvertegenwoordigers. De vakbondsploeg van de BBTK zit geregeld rond de tafel met je werkgever en waakt erover dat de rechten van alle werknemers goed nageleefd en verbeterd worden. Soms, wanneer dialoog niet langer mogelijk is, moeten we actie voeren om de onderhandelingen vooruit te helpen. Ook dan is jouw BBTK-ploeg er om je rechten te verdedigen en te verbeteren.

Voor de BBTK is en blijft de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid een prioriteit. De statuten van het ABVV zijn wat dit betreft bovendien zeer duidelijk: Binnen het ABVV is er geen plaats voor racistische, seksistische, homofobe, fascistische ideeën en gedragingen, noch voor vreemdelingenhaat. “ Extreemrechts heeft nooit tot sociale vooruitgang geleid. Dat zal het ook nooit zal doen. Extreemrechts buit menselijke nood en ellende uit door te stigmatiseren. Het zaait verdeeldheid en versterkt de best bedeelden. Samen gaan we de strijd tegen extreemrechts en haat aan. Alleen zo kunnen we aan een meer inclusieve en meer gelijke maatschappij bouwen.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!