Arbeidsongeschiktheid en ziekte-uitkering: financiële sanctie voor werknemers die niet meewerken

 Vanaf 1 januari 2023 zal de ziekte-uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer die bepaalde verplichtingen niet nakomt, met maximum 2,5 % verminderd worden wegens het niet-meewerken aan het re-integratieproces.

Medisch onderzoek bij de adviserende arts van het ziekenfonds

Met het oog op een medisch onderzoek bij de adviserende arts van het ziekenfonds ontvangt de arbeidsongeschikte werknemer een uitnodiging waarin vermeld wordt dat bij een afwezigheid op dit onderzoek zonder geldige rechtvaardiging, het dagbedrag van de uitkeringen met 2,5 % zal worden verminderd.

Ingeval de werknemer niet aanwezig is op de eerste afspraak zonder geldige rechtvaardiging, ontvangt hij een aangetekende brief waarin binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de initieel geplande datum, een nieuwe datum voor een medisch onderzoek wordt vastgesteld.

In geval van afwezigheid, zonder geldige rechtvaardiging, op de tweede afspraak voor het medisch onderzoek, wordt het dagbedrag van de uitkeringen verminderd met 2,5 % vanaf de voor dit onderzoek vastgestelde datum tot en met de datum waarop de werknemer de adviserend arts contacteert met het oog op het vastleggen van een nieuwe datum voor een medisch onderzoek.

Als de werknemer een derde keer zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op de afspraak, wordt het dagbedrag van de uitkeringen opnieuw met 2,5 % verminderd vanaf de datum van deze nieuwe afwezigheid tot en met de dag voordat het medisch onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt.

Eerste contactmoment met de “Terug Naar Werk-coördinator”

In het kader van een terug-naar-werktraject ontvangt de werknemer een uitnodiging waarin vermeld wordt dat bij een afwezigheid op het eerste contactmoment met de Terug Naar Werk-coördinator zonder geldige rechtvaardiging, het dagbedrag van de uitkeringen met 2,5 % zal worden verminderd.

Eenzelfde procedure als diegene die voorzien wordt voor de medische onderzoeken bij de adviserende arts van het ziekenfonds is van kracht voor de toepassing van de sanctie.

De werknemer ontvangt een aangetekende brief waarin hij wordt gewaarschuwd dat het dagbedrag van zijn uitkeringen zal worden verminderd.

Deze sanctie geldt niet voor werkneemsters in zwangerschapsverlof of profylactisch verlof.

Het koninklijk besluit is op 1 januari 2023 in werking getreden en is van toepassing op de werknemers van wie de periode van primaire ongeschiktheid ten vroegste op 1 januari 2023 aanvat.Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!